Regulamin serwisu


Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Timik.pl i Aplikacji z nim powiązanych.

 Rozdział I. Definicje


a) Pod pojęciem Serwis w dalszej części Regulaminu rozumie się serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.Timik.pl oraz wszystkie aplikacje, funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.


b) Aplikacja udostępniana przez Serwis (zwana dalej Aplikacją) - platforma sprzętowo - programowa dostępna w Internecie, zapewniająca możliwość komunikacji interaktywnej pomiędzy użytkownikami, udostępniana przez Serwis na warunkach niniejszego regulaminu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Timik.pl

 

c) Pod pojęciem Użytkownik rozumie się osobę fizyczną, która korzysta z Aplikacji na stronach WWW Serwisu lub współpracujących witryn internetowych.

 

d) Pod pojęciem Avatar rozumie się reprezentację graficzną użytkownika w Aplikacji.

 

e) Pod pojęciem Wirtualny Pokój rozumie się wydzieloną przestrzeń komunikacyjną, w której odbywa się transmisja komunikatów pomiędzy użytkownikami.

 

f) Pod pojęciem Wydawca rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która posiada serwis internetowy lub Blog, w którym będzie wykorzystywana Aplikacja.

 

g) Witryna - zbiór stron internetowych Wydawcy, na których zainstalowana jest Aplikacja, połączonych ze sobą w jedną całość, umieszczonych pod wspólnym Adresem domenowym należącym do Wydawcy.

 

h) Usługa - usługa realizowana bezpłatnie przez Serwis na rzecz Użytkownika z wykorzystaniem Aplikacji, która służy do komunikacji z innymi użytkownikami systemu, udostępniana przez Serwis na warunkach niniejszego regulaminu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Timik.pl

 

j) Skrypt -kod HTML przeznaczony do umieszczenia w kodzie źródłowym Witryny, który powoduje załadowanie Aplikacji w przeglądarce użytkownika podczas korzystania z Witryny.

 

2) Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Użytkownika i Wydawcę.

 

3) Aplikacja udostępniania jest Użytkownikowi nieodpłatnie dla potrzeb komunikacji.

 

4) Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania go.

 

5) Wydawca akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania go. Aplikacja udostępniania jest dla potrzeb instalacji w serwisie internetowym Wydawcy. Aplikacja jest instalowana w serwisie WWW poprzez wstawienie Skryptu do kodu strony WWW.

 

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 Rozdział II. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

1) Rejestracja w systemie, komunikacja z innymi użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji oraz korzystanie z podstawowych funkcji komunikacyjnych Aplikacji są bezpłatne i zawsze pozostaną bezpłatne.

 

2) Użytkownik samodzielnie określa Nazwę Użytkownika (nick), który go identyfikuje w serwisie i jest przypisany do Konta Użytkownika. Wybrana Nazwa Użytkownika nie może być kontrowersyjna, powodująca negatywne odczucia innych użytkowników, zawierać treści niezgodnych z prawem, zasadami dobrego obyczaju oraz treści reklamowych.

 

3) Zabrania się zakładania multikont.

 

4) Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść przesyłanych komunikatów, treści umieszczane w obrębie Aplikacji oraz zobowiązuje się do nie przesyłania treści naruszających obowiązujące prawo, treści obraźliwych, zawierających SPAM i innych treści naruszających zasady dobrego obyczaju, uczucia religijne lub naruszających powszechnie przyjęte zasady tzw. netykiety. W szczególności obowiązuje całkowity zakaz przeklinania, stosowania wulgaryzmów i poruszania tematyki erotycznej. Użytkownicy, którzy nie przestrzegają tych postanowień będą wypraszani, blokowani czasowo aż do całkowitej blokady dostępu do serwisu.

 

5) Użytkownik zobowiązuje się do nie utrudniania innym użytkownikom korzystania z Aplikacji i do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad postępowania przy korzystaniu z narzędzi komunikacji w środowisku interaktywnych, powszechnie określanych jako netykieta.

 

6) Treści i materiały graficzne wprowadzone do serwisu przez użytkownika lub przekazane Administracji Serwisu dla potrzeb udostępnienia w serwisie mogą być w nieograniczony sposób wykorzystywane przed Administrację Serwisu w jego obrębie i poza nim. Użytkownik nie rości sobie żadnych praw z tego tytułu.

 

7) Użytkownik zobowiązuje się do nie przesyłania w obrębie Aplikacji danych personalnych, w szczególności nazwisk, adresów, numerów telefonów i wszystkich innych informacji, które umożliwiają jego identyfikację oraz nie będzie próbował pozyskać tego typu danych od innych użytkowników.

 

8) Usługa aktywowana jest w momencie złożenia zamówienia na czas nieokreślony. Rozpoczęcie świadczenia Usługi obywa się po zalogowaniu do systemu.

 

9) Serwis nie gromadzi danych osobowych na temat użytkowników serwisu i nie udostępnia danych użytkowników podmiotom zewnętrznym.

 

10) W przypadku naruszenia Regulaminu, wprowadzania fałszywych danych, oszukiwania innych użytkowników, wyłudzania haseł i wirtualnej waluty, lub utrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu Administracja ma prawo do zablokowania konta użytkownika. Posiadaczowi zablokowanego konta nie przysługuje zwrot pieniędzy za aktywowane usługi i pakiety.

 

11) Zamawianie świadczenia Usługi Bezpłatnej odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w obrębie Aplikacji na stronach internetowych Timik.pl i oznacza złożenie zamówienia na Usługę Bezpłatną.

 

12) Wirtualna waluta określona jako Timki i Creditsy odzwierciedla tylko umowne punkty w grze i  nie podlega wymianie na złotówki.

 

13) Konta z aktywnym pakietem „Bonus Pack” nie zwalnia z przestrzegania regulaminu i będą blokowane w przypadku jego naruszania. Posiadaczowi konta płatnego zablokowanego w wyniku łamania Regulaminu konta nie przysługuje zwrot kosztów za aktywację.

 

14) W Pokojach Prywatnych obowiązuje taki sam Regulamin jak w całym serwisie. Dodatkowo jego Właściciel może wprowadzić Regulamin Prywatny. Obowiązuje zakaz przesyłania treści naruszających obowiązujące prawo, treści obraźliwych, zawierających SPAM i innych treści naruszających zasady dobrego obyczaju, uczucia religijne lub naruszających powszechnie przyjęte zasady tzw. netykiety. W szczególności obowiązuje całkowity zakaz przeklinania, stosowania wulgaryzmów i poruszania tematyki erotycznej.

 

15) Użytkownicy i Właściciele Pokoi którzy nie przestrzegają tych postanowień będą wypraszani, blokowani czasowo aż do całkowitej blokady dostępu włącznie. Łamanie tych zasad prowadzi do likwidacji Pokoju Prywatnego. Decyzja o utrzymywaniu Pokoju Prywatnego w serwisie Timik.pl należy do Administracji Serwisu. Posiadaczowi zablokowanego konta w wyniku łamania Regulaminu z opłaconym Pokojem Prywatnym nie przysługuje zwrot kosztów aktywacji.

 

16) Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Aplikacji przyjmowane są przez Administrację serwisu w Aplikacji i za pomocą adresu e-mail. (pomoc@timik.pl)

 

17) Administracja stanowczo nie popiera zakupu kont od innych użytkowników. Transakcje tego typu realizowane są na własne ryzyko stron transakcji . Nie ma możliwości rozstrzygania sporów na tym tle, ingerowania w przebieg transakcji i zwrotu wirtualnej waluty. Administracja nie jest w stanie pomagać w takich kwestiach.

 

18) Użytkownik zobligowany jest do podania prawidłowego adresu e-mail podczas rejestracji. Po zagubieniu hasła, można odzyskać konto po podaniu adresu e-mail który był użyty do rejestracji.

 

19) W przypadku braku aktywności (zalogowań) Użytkownika przez okres sześciu miesięcy konto może być zresetowane i udostępnione dla ponownej rejestracji.

 

20) Zabronione jest podawanie hasła do swojego konta innym użytkownikom.

 

21) Wykorzystanie zewnętrznych aplikacji do manipulowania zawartością serwisu, wykonywanie działań, które mogą wpływać na integralność serwisu, wykonywanie nieautoryzowanych modyfikacji, aktywacja funkcji w sposób wykraczający poza typowe korzystanie z serwisu oraz prowadzenie działań zakłócających funkcjonowanie aplikacji jest zabronione i może prowadzić do konsekwencji prawnych. W szczególności dotyczy to działań, które wymagają interwencji administracji i wykonania dodatkowych prac i poniesienia nakładów, koniecznych do przywrócenie integralności serwisu. Wszystkie tego typu działania są monitorowane i gromadzona jest odpowiednia dokumentacja wraz z danymi użytkownika, które wystarczają do jego identyfikacji i obciążenia kosztami.
Rozdział III. Sposób realizacji Usługi i Usługi Rozszerzonej

 

1) Usługa umożliwia komunikację z innymi użytkownikami Internetu za pośrednictwem mechanizmów przesyłu danych przy użyciu Avatarów, korzystanie z wirtualnych pomieszczeń i obiektów, branie udziału w konkursach i korzystanie z innych modułów dodatkowych.

 

2) Dostęp do Usługi wymaga logowania z podaniem identyfikatora użytkownika i hasła. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe poprzez posiadania Konta Użytkownika, które można nieodpłatnie założyć w systemie.

 

3) Korzystanie z Usługi wymaga zainstalowanego bezpłatnego pluginu Flash firmy Adobe dostępnego na stronach internetowych pod adresem www.adobe.com.

 

4) W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje nieodpłatnie możliwość korzystania z Wirtualnych Pokoi, w których może prowadzić rozmowy za pośrednictwem systemu czata z innymi użytkownikami.

 

5) Użytkownik otrzymuje nieodpłatnie zestaw Avatarów, które może samodzielnie konfigurować poprzez wybór preferowanych komponentów.

 

6) Użytkownik może brać udział w konkursach, uzyskiwać punkty premiowe za aktywność, które może wymieniać na dodatkowe Avatary i obiekty graficzne.

 

7) Użytkownik może zdobywać poprzez udział w konkursach wirtualne waluty zdefiniowane w Aplikacji jako „Timki” i ,,Creditsy”, które może wymieniać na obiekty graficzne i moduły dodatkowe.

 

8) Korzystanie z Usługi Rozszerzonej wymaga aktywacji płatnego pakietu „Bonus Pack”. Korzystanie z tej funkcji jest dobrowolne i zaniechanie jej wykorzystania nie powoduje utrudnień w korzystaniu z opcji podstawowych serwisu.

 

9) W ramach Usługi Rozszerzonej ,,Bonus Pack” użytkownik otrzymuje zestaw dodatkowych Avatarów i obiektów graficznych, które może wykorzystywać podczas korzystania z Aplikacji.

 

10) Do korzystania z pakietu ,,Bonus Pack”,  potrzebna jest wirtualna waluta znana jako ,,Timki”. Rozliczenie z Usługodawca odbywa się poprzez wysłanie SMS na wskazany numer. Do użytkownika przesyłany jest Kod Aktywacyjny, który należy wprowadzić w formularzu dostępnym w Aplikacji lub na domenie Timik.pl.

 Rozdział IV. Zasady udostępniania Aplikacji Wydawcy

 

1) Wydawca ma prawo do bezpłatnego umieszczenia Aplikacji na swojej Witrynie i jej wykorzystania do momentu ewentualnego zaniechania przez Serwis udostępniani Aplikacji na rzecz Wydawcy.

 

2) Wydawca ma prawo do umieszczenia w obrębie Witryny materiałów, które informują użytkowników Witryny o możliwości korzystania z Aplikacji.

 

3) Wydawca ma prawo do bezpłatnej pomocy za pośrednictwem e-maila (pomoc@timik.pl)

 

4) Wydawca jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie Witryny Skryptu dostarczonego przez Usługodawcę, który powoduje uruchomienie Aplikacji w przeglądarce użytkownika.

 

5) Wydawca we własnym zakresie umieszcza Skrypt w kodzie stron wchodzących w skład Witryny.

 

6) Wydawca nie będzie umieszczał Aplikacji na Witrynie zawierającej treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi.

 

7) Wydawca w każdej chwili ma prawo zrezygnować z Aplikacji bezpłatnej poprzez usunięcie Skryptów z kodu stron Witryny.

 

8) Wydawca nie będzie w żaden sposób modyfikował Skryptów dostarczonych przez usługodawcę, dekompilował czy dekomponował Aplikacji. Jedynym akceptowalnym sposobem jest wykorzystanie Aplikacji w całości.

 

9) Po zaniechaniu świadczenia usługi przez Usługodawcę Wydawca zobowiązuje się do usunięcia w ciągu 48 godzin kodu aplikacji z Witryn, na których Aplikacja została zainstalowana. Zaniechanie świadczenia Usług jest równoznaczne z cofnięciem licencji bezpłatnej na wykorzystywanie Aplikacji.

 

10) Nie usunięcie kodu aplikacji z Witryn w terminie wskazanym w pkt. 9 jest równoznaczne z naruszeniem przez Wydawcę praw autorskich Usługodawcy.

 

11) W przypadku zapotrzebowania Wydawcy wykraczającego poza zakres usługi bezpłatnej istnieje możliwość świadczenia na rzecz Wydawcy usług płatnych na warunkach ustalanych indywidualnie wykraczających poza zakres niniejszego regulaminu.

 Rozdział V. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

1) Usługodawca udostępnia dokumentację użytkową Aplikacji w postaci pomocy online dostępnej na stronach Timik.pl.

 

2) Usługodawca dołoży wszelkich starań dla zachowania ciągłości świadczenia usługi.

 

3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez użytkowników oraz za przekazywanie danych osobowych.

 

4) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania lub zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika lub Wydawcy.

 

5) W szczególności konto Użytkownika może zostać zablokowane w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu. Zablokowanie konta oznacza uniemożliwienie dalszego korzystania z Aplikacji.

 

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do serwisu użytkownikom, którzy lamią Regulamin. Użytkownik może być blokowany przez Moderatorów i Administratorów serwisu wytypowanych wśród użytkowników.

 

7) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi i/lub złożenia oferty na świadczenie usługi na warunkach wykraczających poza warunki Usługi Bezpłatnej w przypadku znacznego obciążenia pasma transferowego bądź obciążenia serwerów pobieraniem Aplikacji przez Wydawcę.

 

8) Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji przestrzeni interfejsu Aplikacji i prawo do ingerencji w jej układ funkcjonalny i wizualny.

 

9) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych komunikatów i skutki korzystania z systemu.

 

10) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody pośrednie i bezpośrednie zaistniałe w wyniku używania systemu.

 

11) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usługi, zaprzestanie świadczenia usługi, czy za błędy i utrudnienia wynikające z błędów oprogramowania, łączy telekomunikacyjnych lub przyczyn losowych.

 

12) Administracja serwisu Timik.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie Aplikacji oraz zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu.

 

Rozdział VI. Ochrona danych i polityka prywatności i prawa autorskie

 

1) W czasie realizacji nie są gromadzone dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

2) Usługodawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze użytkowników oraz informacje o adresie IP dla potrzeb przetwarzania statystycznego i analiz ruchu sieciowego. Dane te nie są identyfikowane z danymi personalnymi.

 

3) Dane powiązane z wzorcami zachowań Użytkowników mogą być przetwarzane dla potrzeb analiz statystycznych i udostępniane zewnętrznym podmiotom w celach analitycznych i badawczych. W takim przypadku dane podlegają zakodowaniu i nie jest możliwa identyfikacja konkretnych Użytkowników. Dane te nie są powiązane z danymi personalnymi i nie podlegają Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

 

4) Materiały graficzne i tekstowe dostępne w serwisie nie mogą być wykorzystywanie na Witrynach bez zgody Usługodawcy.

 

5) Jedynym dopuszczalnym sposobem użytkowania treści graficznych i aplikacyjnych z systemu Timik.pl jest pobranie i umieszczenie w swoim serwisie Aplikacji.

 

6) Wszystkie dostępne materiały są chronione prawem autorskim i ich używanie stanowi łamanie prawa.

 Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 

1) Usługi i pomoc techniczna świadczone są tylko drogą elektroniczną. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu Timik.pl przyjmowane są za pomocą formularza kontaktowego dostępnego z poziomu Aplikacji.

 

2) Kwestie sporne nie poruszone w Regulaminie rozstrzyga Administracja Serwisu.

 

3) Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach WWW serwisu.